موضوعات مربوط به ریست شناسی دبیرستان
۱-اکولوژی(بوم شناسی) چیست؟ یکی از شاخه های علوم زیستی است که روابط جانداران با یکدیگر و با محیط زیست شان را بررسی می کند.(علم بررسی اکوسیستم ها)

۲- اکوسیستم چیست؟ مثال بزنید. مجموعه موجودات زنده وغیر زنده که در یک محیط با یکدیگر ارتباط دارند اکوسیستم نامیده می شود. مثل شهر - قسمتی از یک رودخانه یا یک جنگل

۳- زنجیره غذایی چیست؟ مثال بزنید. رابطه غذایی چند جاندار به طوریکه از یکدیگر تغذیه کنند.

۴- چرا اولین حلقه در زنجیره های غذایی خورشید نیست؟ زیرا خورشید موجود زنده نیست و گیاه از خورشید تغذیه نمی کند.

۵- چرا زنجیره های غذایی با یکدیگر ارتباط دارند؟ زیرا یک جاندار ممکن است غذای چند جاندار دیگر شود یا یک جاندار از چند جاندار نغذیه کند.

۶- شبکه غذایی چیست؟ مجموع چند زنجیره غذایی که با یکدیگر ارتباط دارند.

۷- هرم انرژی چیست؟ در یک زنجیره غذایی از تولید کننده به طرف مصرف کننده مقدار انرژی کاهش می یابد.

۸- چرا در یک زنجیره غذایی از تولید کننده به طرف مصرف  کننده ها مقدارانرژی کاهش می یابد؟ زیرا در هر جاندار مقداری انرژی مصرف می شود یا به صورت های مختلف به هدر میرود.

۹- هرم ماده چیست؟ در یک زنجیره غذایی از تولید کننده به طرف مصرف کننده ها مقدار ماده آلی کاهش می یابد.(هرم انرژی هرم ماده هم محسوب می شود زیرا انتقال انرژی از طریق انتقال ماده ی آلی صورت می گیرد.)

۱۰- هرم تعداد چیست؟ در یک زنجیره غذایی هر چه از تولید کننده به طرف مصرف کننده ها پیش برویم تعداد مصرف کننده ها کاهش می یابد در عوض جثه ی آنها کاهش می یابد.

۱۱- پوسیدگی چیست؟ تبدیل مواد آلی بدن جانداران به مواد معدنی که به آهستگی صورت می گیرد.

۱۲- عوامل ایجاد پوسیدگی را نام ببرید. ۱- باکتری  ها و قارچها(که مجموعاْ تجزیه کنندگان نامگذاری می شوند و عامل اصلی پوسیدگی محسوب می شوند)۲- جانوران مردارخوار (که با متلاشی کردن اجساد در پوسیدگی موثرند۳-

۱۳- تجزیه کنندگان چگونه باعث پوسیدگی می شوند؟ بر روی مواد آلی آنزیم می ریزند و مواد غذایی(آلی) را به صورت محلول در می آورند و از آنها استفاده می کنند.

۱۴- چرا مواد در حال فساد بوی بدی دارند؟ زیرا در هنگام پوسیدگی برخی باکتری ها غیرهوازی هستند و بوی نامطبوع تولید می کنند

۱۵- شرایط ایجاد پوسیدگی چیست؟ چهار مورد می باشد:۱- گرما ۲- رطوبت ۳- اکسیژن ۴- نبودن برخی ترکیبات شیمیایی

۱۶-چرا اجساد ماموت ها در یخ های قطبی سالم باقی مانده است؟زیرا سرما مانع فعالیت تجزیه کنندگان شده است.

۱۷- چرا اجساد مومیایی ها پوسیده نشده است؟ زیرا این اجساد خشک شده اند و با موم جلو نفوذ رطوبت به آنها گرفته شده است و برای فعالیت تجزیه کنندگان و پوسیدگی رطوبت ضروری است.

۱۸- چرا بقایای جانداران در تورب سالم باقی مانده است؟ زیرا تورب در شرایط کم اکسیژن ایجاد می شود و برای فعالیت تجزیه کنندگان و پوسیدگی وجود زطوبت ضروری است.

۱۹- چرا اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر پوسیده نشده است؟ زیرا قیر مانع از فعالیت باکتری ها و در نتیجه مانع از پوسیدگی می شود.

۲۰- چرا اجساد مارهایی که در الکل نگهداری می شوند پوسیده نمی شود؟ زیرا الکل مانع از فعالیت باکتری های تجزیه کننده و در نتیجه مانع از پوسیدگی می شود.

۲۱- گیاخاک چیست؟ به شاخ و برگ گیاهان که در حال فساد و پوسیدگی است گیاخاک گویند. 

(پاسخ سوالات زیر را خودتان بیابید)

۲۲- برای تهیه گیاخاک مجموعه کارهایی باید انجام گیرند که در زیر بعضی از آنها نام برده شده است. دلیل انجام هر یک از کارهای زیر را بنویسید:

الف- به توده ی گیاخاک باید آهک اضافه کنیم.

ب- رنگ و مواد پلاستیکی نباید در آن وجود داشته باشد.

ج- هوا باید از زیر با توده ی گیاخاک در تماس باشد.

د- مستقیماْ در معرض نور خورشید و باران نباشد.

۲۳- اهمیت پوسیدگی چیست؟

۲۴- از پوسیدگی چه استفاده هایی می کنیم؟

۲۵- پنج روش نگهداری غذا را نام ببرید.

۲۶- چرا غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب یخ آن مصرف نمود؟

۲۷- چرا نان خشک نسبت به نان نرم مدت بیشتری سالم باقی می ماند؟

۲۸- خشک کردن چگونه می تواند باعث مرگ میکروب ها و جلوگیری از پوسیدگی شود؟

۲۹- چرا از روش پرتو دهی برای نگهداری مواد غذایی باید با احتیاط استفاده کرد؟

۳۰- سه تفاوت روش استریلیزه کردن با پاستوریزه کردن را بنویسید.

۳۱- چرخه ی مواد را تعریف کنید.

۳۲- چرخه ی کربن را بطور ساده تعریف کنید.

۳۳- در چرخه ی نیتروژن کار هر یک از باکتری های زیر چیست؟

الف- باکتری شوره گذار             ب- باکتری تجزیه کننده               

ج- باکتری شوره زدا                    د- باکتری تثبیت کننده ی نیتروژن

۳۴- با توجه به باکتری های چرخه ی نیتروژن چرا باید:

الف- زمین های کشاورزی را شخم زد؟

ب- از آبیاری زیاد زمین های کشاورزی خودداری کرد؟

۳۵- افزایش کربن دی اکسید چه اثری بر روی کره ی زمین خواهد داشت؟

۳۶- آیا گیاهان هم کربن دی اکسید تولید می کنند؟ توضیح دهید.

۳۷- بازده تبدیل انرژی چیست؟

۳۸-

 

   

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۶/۱۲/۰۳ساعت 14:53  توسط حسینی  |